Ethische kernwaarden / Gedragscode

Als familiebedrijf van de zevende generatie staat Schöffel voor traditie en bestendige waarden. Het familiebedrijf heeft de onderstaande gedragscode opgesteld om ervoor te zorgen dat alle werknemers samen volgens ethische waarden handelen.

Nalevingscultuur en gezagsgetrouwheid

Naleving van wettelijke voorschriften is een vanzelfsprekendheid. Bovendien verwacht Schöffel van al haar medewerkers en zakenpartners dat zij zich bij alle zakelijke activiteiten correct en eerlijk gedragen.

Mededingings- en kartelrecht

Schöffel staat voor eerlijke concurrentie. Naleving van de mededingings- en kartelvoorschriften is voor de onderneming dan ook een vanzelfsprekendheid. Overeenkomsten met concurrenten die in strijd zijn met de mededingings- en kartelwetgeving zijn niet toegestaan. Schöffel verwacht hetzelfde van haar zakenpartners en concurrenten.

Corruptie

Schöffel verwerpt elke vorm van corruptie, zoals het aanvaarden en verlenen van voordelen, omkoping en corruptie. Werknemers, en ook zakenpartners, mogen niet betrokken zijn bij corrupte handelingen.

Loyaliteit aan bedrijfs- en klantbelangen

Als familiebedrijf van de zevende generatie staat Schöffel voor waarden als traditie en loyaliteit. De onderneming respecteert en waardeert haar werknemers. Tegelijkertijd verwacht Schöffel van zijn medewerkers dat zij de zakelijke omgang met zakenpartners zorgvuldig afstemmen op de eigen belangen en fundamentele waarden van de onderneming.

Bescherming van zakelijke geheimen

Vertrouwen is een waardevol goed. Schöffel verwacht daarom van haar eigen medewerkers en ook van haar contractuele partners, klanten, leveranciers en producenten dat zij bedrijfs- en zakengeheimen respecteren en intellectuele eigendom beschermen.

Belangenconflicten

De basis van elke zakelijke relatie is een feitelijke zakelijke relatie. Privébelangen mogen geen invloed hebben op zakelijke beslissingen. Indien er enig vermoeden van een belangenconflict bestaat, moet de leidinggevende op de hoogte worden gebracht, zodat een weloverwogen besluit kan worden genomen.

Milieubescherming

Juist voor de zevende generatie van het familiebedrijf Schöffel is de bescherming van het milieu zowel een bijzondere taak als een verplichting, niet alleen vandaag maar ook voor de komende generaties. Als vast bestanddeel van de kernwaarden van de onderneming zijn de naleving van milieu-eisen en de verantwoorde omgang met ecologische hulpbronnen vanzelfsprekend. Alle werknemers dragen op verantwoorde wijze bij tot de verwezenlijking ervan. Schöffel verwacht ook van haar zakenpartners dat zij dezelfde principes volgen.

Omgaan met geschenken en giften

Geschenken en giften worden slechts in beperkte mate aanvaard. Het aanvaarden of aanbieden van geschenken geschiedt alleen onder de dwingende voorwaarde van gepastheid en wordt onmiddellijk openbaar gemaakt. In verband met overheidsambtenaren is het aannemen of geven van geschenken en giften in het algemeen verboden.

Afwijzing van illegale tewerkstelling

Als werkgever draagt het familiebedrijf Schöffel de verantwoordelijkheid voor zijn eigen werknemers en leeft het alle arbeids- en sociale wetgeving na. Illegale tewerkstelling is onaanvaardbaar. De bescherming van en verantwoordelijkheid voor de betreffende werknemers wordt ook van de zakenpartners verlangd. Indien de zakenpartner deze beginselen schendt, zal het zakelijke contact onmiddellijk worden beëindigd.

Donaties

Donaties zijn vrijwillige diensten zonder tegenprestatie. Donaties mogen alleen worden gedaan aan organisaties waarvan de doelstellingen in overeenstemming zijn met de ondernemingsprincipes van Schöffel. Alle schenkingen mogen alleen door de directie worden vrijgegeven.

Verantwoording

Management en leidinggevenden hebben een speciale voorbeeldfunctie, vooral als het gaat om de naleving van de basisprincipes. Elke individuele werknemer is er verantwoordelijk voor dat er geen wetten of gedragsregels worden overtreden. Schöffel verwacht deze voorbeeldfunctie ook van al haar zakenpartners.

Afwijkingen van de ethische basiswaarden

Afwijkingen van de gedragsregels worden niet getolereerd. In geval van twijfel moet de leidinggevende worden geraadpleegd.

Code van de arbeidspraktijken / werkgedragcodex

(Codex voor eerlijke arbeidsomstandigheden in producties)

Wij van Schöffel verklaren hierbij dat wij ons inzetten voor het respecteren van de mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden binnen onze toeleveringsketen. Om deze betrokkenheid te onderstrepen, is Schöffel een trots lid van het onafhankelijke initiatief van belanghebbenden Fair Wear Foundation (FWF), dat campagne voert voor betere arbeidsomstandigheden in de textielproductie. Schöffel heeft de gedragscode van de Fair Wear Foundation (FWF) overgenomen en verwacht van alle zakenpartners dat ook zij zich aan de daaruit voortvloeiende richtlijnen houden. De arbeidsnormen van Fair Wear zijn gebaseerd op de overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. In de volgende uitvoering wordt verwezen naar bepaalde overeenkomsten. Bovendien volgt de Fair Wear Foundation (FWF) de aanbevelingen van de IAO en de betreffende bestaande nationale rechtspraak.

1. De arbeidsverhouding is vrijwillig
Er wordt
geen enkele vorm van dwangarbeid getolereerd, noch gevangenisarbeid, noch schuldarbeid, dwangarbeid of anderszins. (IAO-conventies 29 en 105)

2. Geen discriminatie bij de indienstneming, het loonbeleid, de toegang tot vervolgopleidingen, promotieregels, beëindiging van het dienstverband, uitdiensttreding en alle andere aspecten van een arbeidsverhouding moeten gebaseerd zijn op het beginsel van gelijke kansen en moeten worden uitgevoerd ongeacht ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, sociale afkomst, zwakheden of handicaps. (IAO-conventies l00 en III)

3. Geen kinderarbeid
Kinderarbeid is ten strengste verboden. De minimumleeftijd voor betaald werk mag niet lager zijn dan de nationale verplichte schoolleeftijd en in het algemeen niet lager dan I5 jaar. (IAO-conventie l38)
Geen enkele vorm van slavernij of omstandigheden die vergelijkbaar zijn met slavernij, zoals de verkoop van en handel in kinderen, schuldslavernij, dienstbaarheid of gedwongen arbeid, zal worden toegestaan. Jongeren (tussen 15 en 18) mogen geen werk verrichten dat door zijn aard of de omstandigheden waarin het wordt verricht, schadelijk kan zijn voor de gezondheid, de veiligheid of de zeden van kinderen. (IAO-conventie 182)

4. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen
De werkgever erkend het recht van alle werknemers om vakbonden op te richten en zich daarbij aan te sluiten, en om collectief te onderhandelen. (IAO-conventie 87 en 98)
Wanneer het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling bij wet is beperkt, mag de werkgever andere vormen van collectieve onderhandelingen en organisatie van werknemers niet belemmeren. De werknemersvertegenwoordigers mogen niet in hun functie worden gehinderd en moeten bij de uitoefening van hun vertegenwoordigende taak toegang hebben tot alle arbeidsplaatsen. (IAO-conventie 135 en aanbeveling 143)

5. Betaling van een "loon dat in het levensonderhoud voorziet"
De lonen en premies voor een normale werkweek moeten ten minste het wettelijke of het minimum in de bedrijfstak bedragen en moeten steeds toereikend zijn om in de basisbehoeften van de werknemers en hun gezin te voorzien en een bepaald bedrag aan beschikbaar inkomen te handhaven (IAO-conventies 26 en 131). Inhoudingen op het loon bij wijze van tuchtmaatregel zijn niet toegestaan. Voorts zijn looninhoudingen die niet door de nationale wetgeving worden gerechtvaardigd, niet toegestaan. De som van de inhoudingen mag er niet toe leiden dat de werknemer minder dan het wettelijk minimumloon ontvangt. Alle werknemers worden op adequate en nauwkeurige wijze ingelicht over de looncomponenten, met inbegrip van het loonpercentage en de periode waarover wordt betaald.

6. Geen buitensporige werktijden
De werktijden moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en de normen van de sector. De normale arbeidstijd mag niet meer dan 48 uur per week bedragen. Binnen een periode van zeven dagen moet één vrije dag worden toegekend. Overwerk moet vrijwillig zijn, mag niet meer dan 12 uur per week bedragen en mag niet op regelmatige basis worden geëist. Overwerk moet worden gecompenseerd met een overwerktoeslag op het loon. (IAO-conventie I).

7. Veiligheid en gezondheid op het werk
De w
erkomgeving moet schoon en veilig zijn. De werkgever verplicht zich ertoe een optimale veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen op basis van de huidige stand van de kennis inzake mogelijke gevaren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan branchespecifieke beroepsrisico's. Er moeten regels worden toegepast om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken. (gebaseerd op IAO-conventie I55). Fysieke mishandeling, dreiging met fysieke mishandeling, ongewone straffen of disciplinaire maatregelen, seksuele intimidatie en andere vormen van intimidatie en bedreiging door de werkgever zijn verboden.

8. Juridisch bindende arbeidsverhouding
Verplic
htingen jegens werknemers uit hoofde van de arbeids- en sociale wet- en regelgeving die voortvloeien uit de reguliere arbeidsverhouding, mogen niet worden omzeild door gebruik te maken van tijdelijke werkregelingen of opleidingsprogramma's die niet gericht zijn op het verschaffen van vaardigheden of reguliere arbeid. Jongere werknemers moeten de kans krijgen om deel te nemen aan onderwijs- en opleidingsprogramma's.

Consumentenbelangen

Schöffel en haar medewerkers handelen in het belang van de klant

Transparantie/openbaarmaking

Schöffel publiceert jaarlijks al haar fabrieken (Tier 1) in het duurzaamheidsverslag. De gegevens worden vrijgegeven door de producent.

Verantwoorde inkooppraktijken

Schöffel zet zich in voor verantwoorde inkooppraktijken (voorkomen en beperken van negatieve effecten). Door gelijke samenwerking, vooruitplanning, eerlijke betalingsvoorwaarden en duurzame prijsstelling.

Integratie van het proces inzake zorgvuldigheidsplicht in de bedrijfspraktijk / verbintenis tot naleving van relevante, internationale normen inzake sector- en subsectorrisico's

De zorgvuldigheidsplicht is een integraal onderdeel van onze bedrijfspraktijken en ons onboardingproces. Risicoanalyse is geïntegreerd in de strategie van de producent. Schöffel heeft zich ertoe verbonden te voldoen aan de relevante, internationale normen inzake risico's van sector en deelsector.

Omgaan met risico's

De risicoanalyse van Schöffel houdt rekening met verschillende, sociale, milieu- en corruptierisico's van de upstream toeleveringsketen niveaus (Tier 1 tot Tier 4). Risicoanalyse omvat risicobeoordelingen, indices en landenstudies op basis van een breed scala aan rapporten en analyses van diverse groepen belanghebbenden. Bovendien wordt in de analyse rekening gehouden met audits, die gesprekken met werknemers omvatten, en met klachten. Risico's worden beperkt door de uitvoering van trainingen/opleidingen, audits, enz. Bij de selectie van nieuwe producenten maakt Schöffel gebruik van een meertraps onboardingproces, alsook van een aanvullende risico- en SWOT-analyse. Voorts worden audits, opleidingen, persoonlijke bezoeken, enz. gebruikt als preventiemaatregelen. De resultaten van de audits worden samen met de partners verwerkt in een actieplan. Extra zekerheid over de naleving van de sociale normen in de productiebedrijven wordt geboden door het klachtensysteem van Fair Wear. De Code of Labour Practice (CoLP) en het klachtensysteem van Fair Wear zijn op informatieborden aangebracht op vrij toegankelijke plaatsen in elke fabriek

Samenwerking

Schöffel werkt actief samen met andere merken bij het identificeren, minimaliseren, elimineren en voorkomen van risico's.

Sociale dialoog / uitwisseling

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen vormen de basis voor een sociale dialoog met de werknemers om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Schöffel onderhoudt regelmatig contact met haar partners en ondersteunt de uitwisseling tussen werknemersvertegenwoordigers, vakbonden en partners.

Rekening houden met het genderperspectief

Geen discriminatie bij aanwerving, indienstneming, loonbeleid, toegang tot opleiding, promotieregels, beëindiging van het dienstverband, uitdiensttreding en alle andere aspecten van het dienstverband moeten bij Schöffel gebaseerd zijn op het beginsel van gelijke kansen en moeten worden uitgevoerd ongeacht huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, sociale afkomst, zwakheden of handicaps. In het kader van haar zorgvuldigheidsplicht analyseert Schöffel de gendergelijkheid bij haar partners onder meer aan de hand van Fair Wear-landenfactsheets en een evaluatie.

Datum: dinsdag, 29 oktober 2021

Naar boven
Wordt geladen