ALGEMENE VOORWAARDEN

voor online bestellingen in de Schöffel Online Shop (Versie april 2022)

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: “AVV”) zijn van toepassing op alle via onze Schöffel Online Shop (hierna: “Online Shop”) gesloten overeenkomsten tussen ons, “Schöffel Sportbekleidung GmbH”, vertegenwoordigd door haar directeuren, de heren Peter Schöffel en Stefan Merkt, Ludwig-Schöffel-Str. 15, 86830 Schwabmünchen, Amtsgericht Augsburg HRB 8357, (hierna: “Schöffel” of “wij”), en onze klanten van de Online Shop.

1.2. “Klant” als bedoeld in deze AVV kan zowel een consument zijn als een ondernemer. Voor zover in deze AVV sprake is van “consument” wordt daarmee een natuurlijk persoon bedoeld, die een rechtshandeling verricht met een doel dat in overwegende mate niet kan worden toegerekend aan zijn zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteiten (§ 13 BGB). Is er in deze AVV echter sprake van “ondernemer” dan wordt daarmee een natuurlijk persoon of rechtspersoon dan wel een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid bedoeld die bij het verrichten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van haar zakelijke of  zelfstandige beroepsactiviteiten.

1.3. Deze AVV zijn uitsluitend van toepassing in de versie die geldt op het moment van de bestelling. Wij aanvaarden geen afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van onze Klanten, tenzij wij schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

1.4. Goederen worden alleen verkocht in hoeveelheden die in het huishouden gebruikelijk zijn. Bovendien verkopen wij alleen aan consumenten die ouder zijn dan 18 jaar.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De presentatie van de producten in de Online Shop vormt geen rechtens bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar een niet-bindende online catalogus. Aanbiedingen kunnen worden gedaan via het online bestelformulier (winkelwagentje). Door op de knop “In het winkelwagentje” te klikken, kunnen onze Klanten de gewenste goederen in het virtuele winkelwagentje plaatsen. Deze handeling is niet bindend en vormt nog geen rechtens bindend aanbod van de Klant. Pas door het klikken op de knop “Bestellen en betalen” doet de Klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling vindt onmiddellijk plaats na de verzending van de bestelling per geautomatiseerde e-mail (orderbevestiging). Deze e-mail, waarin de gegevens van het aanbod nogmaals worden samengevat, documenteert en bevestigt enkel de ontvangst van het aanbod en vormt nog geen aanvaarding van het aanbod van de Klant door ons.

2.2. Het aanbod van de Klant kan door ons binnen vijf (5) werkdagen worden aanvaard door middel van een bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail) waarin de Klant in kennis wordt gesteld van de verzending van de goederen (verzendbevestiging). Wij zijn niet verplicht het aanbod van de Klant tot het sluiten van een koopovereenkomst te aanvaarden en kunnen de aanvaarding te allen tijde zonder opgaaf van redenen weigeren. De Klant is uiterlijk bij het verstrijken van de voornoemde aanvaardingstermijn niet meer aan zijn bestelling gebonden, d.w.z. zijn aanbod vervalt bij het verstrijken van de aanvaardingstermijn en kan vanaf dat moment niet meer door ons worden aanvaard. Eventueel door de Klant reeds gedane betalingen kunnen in dit geval onmiddellijk door ons worden terugbetaald.

2.3. Met betrekking tot producten uit één en dezelfde bestelling die niet in de verzendingsbevestiging zijn vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand.

2.4. De Klant garandeert dat alle informatie die hij bij de bestelling of registratie in de Online Shop heeft verstrekt (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens enz.) naar waarheid zijn ingevuld. Wijzigingen dienen onmiddellijk aan ons te worden doorgegeven.

3. Opslag tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen en kan door Klanten met een klantenaccount worden opgevraagd na te hebben ingelogd op de website van de Online Shop. Daartoe logt de Klant in op zijn klantenaccount met zijn inloggegevens. De inhoud van de afzonderlijke bestellingen kan dan worden bekeken onder de rubriek “Bestelgeschiedenis”. Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst ook opgenomen in de verzendingsbevestigingen van de Klanten. Deze AVV worden de Klant uiterlijk bij levering van de goederen ter beschikking gesteld via een link op de website en ook in tekstvorm of schriftelijk.

4. Levering, onbeschikbaarheid

4.1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats binnen de leveringstermijn die voor de desbetreffende goederen in de Online Shop wordt aangegeven op het door de klant opgegeven afleveradres. Wij leveren naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg.

4.2. Indien een bepaald product niet beschikbaar is om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst (in het bijzonder overmacht, onvoorzienbare onproductiviteit) en een vervangende levering redelijkerwijs niet kan worden verwacht, hebben wij het recht de levering te weigeren. In dat geval zullen wij de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

4.3. Indien het voor ons duidelijk wordt dat een leveringstermijn niet kan worden nageleefd, bijvoorbeeld omdat het bestelde product tijdelijk niet beschikbaar is, zullen wij de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de Klant de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. In geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken heeft de Klant het recht de overeenkomst in zoverre te ontbinden. In het geval van ontbinding zullen wij de Klant onmiddellijk de reeds verrichte betalingen terugbetalen.

4.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren, of met vertraging leveren, voor zover dit te wijten is  aan overmacht of andere gebeurtenissen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, brand, natuurrampen, weersomstandigheden, overstromingen, oorlog, oproer, terrorisme, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekort aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, vertragingen bij het verkrijgen van de nodige overheidsvergunningen, overheidsmaatregelen, Covid 19-pandemie-gerelateerde omstandigheden / vertragingen / wegvallen van leveranties).

5. Prijzen, douane, belastingen

5.1. Alle in de online winkel vermelde prijzen zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen, inclusief de verschuldigde wettelijke omzetbelasting. Eventuele leverings- of verzendkosten alsmede kosten voor verwerking en verpakking worden afzonderlijk vermeld en zijn niet in de prijzen inbegrepen. Deze kosten worden apart vermeld in het winkelwagentje voordat de klant zijn bestelling plaatst.

5.2. Voor leveringen naar Zwitserland geldt: alle douanerechten, tarieven, belastingen en andere openbare heffingen voor goederen die in Zwitserland worden geleverd, zijn onderworpen aan douane- en invoerrechten zodra de zending de opgegeven locatie buiten de EU bereikt. Kosten voor inklaring worden door ons als verkoper gedragen. Voorts willen wij erop wijzen dat, zoals algemeen bekend is, zendingen goederen door de douane kunnen worden geopend.

6. Naleving van nationale wetten, voorschriften en andere dwingende normen voor het product

6.1. Wij garanderen dat de door de Klant in de Online Shop bestelde en door ons geleverde goederen voldoen aan de toepasselijke dwingende product-gerelateerde eisen en voorschriften (niet alleen, maar ook: wetten, verordeningen of andere wettelijke regelingen) in de staten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie EFTA (hierna: “het Gebied”).

6.2. Indien de Klant de goederen levert, in het verkeer brengt, ter beschikking stelt of verkoopt in een land buiten het Gebied, is de Klant er verantwoordelijk voor dat de Goederen voldoen aan de vereisten en voorschriften die in dat land van toepassing zijn.

6.3. De Klant zal ons en onze medewerkers en hulppersonen vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die tegen ons worden ingesteld wegens schending van de toepasselijke regelgeving buiten het Gebied, met inbegrip van alle kosten van een eventueel noodzakelijk juridisch verweer en/of boetes en straffen.

7. Verzendkosten

7.1. De kosten voor verzending en verpakking worden in het winkelwagentje apart vermeld voordat de Klant zijn bestelling plaatst. De verzendkosten variëren van land tot land en zijn afhankelijk van de plaats waar wij de goederen afleveren.

7.2. Bij levering in Zwitserland nemen wij, als verkoper van de goederen, de kosten van de inklaring voor onze rekening. De Klant moet echter de aangegeven verzendkosten betalen.

7.3. Indien de consument zijn toestemming voor het sluiten van een overeenkomst conform punt 11 effectief herroept, kan hij de terugbetaling eisen van alle betaalde bedragen, inclusief de reeds betaalde kosten voor verzending naar de Klant (leveringskosten), met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering (zie herroepingsinformatie in punt 11 over andere gevolgen van herroeping).

8. Betalingsvoorwaarden, kredietwaardigheidscheck

8.1. De betaling van de goederen geschiedt naar keuze volgens de in het bestelproces voorgestelde betalingswijzen en onder de daarin vermelde voorwaarden. In principe zijn de volgende betalingswijzen beschikbaar: kopen op rekening en met creditcard, PayPal en Amazon Pay.

8.2. Voor elke bestelling behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen niet aan te bieden en naar andere betaalwijzen te verwijzen.

8.3. Wij wijzen erop dat wij bij de keuze van de betalingswijze “kopen op rekening” de adresgegevens (naam, adres) van de Klant voor kredietbeoordeling doorgeven aan comdoo GmbH, Bebericher Str. 23, 41063 Mönchengladbach, van wie wij op basis van mathematisch-statistische procedures aan de hand van adresgegevens informatie over het vroegere betalingsgedrag van de Klant en informatie over zijn kredietwaardigheid verkrijgen.

8.4. Indien voor de betalingswijze “kopen op rekening” wordt gekozen, dient de Klant het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te voldoen. De betalingswijze “kopen op rekening” is alleen mogelijk bij leveringen naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

8.5. Indien de consument met de betaling in gebreke blijft, hebben wij het recht om een achterstallige rente van 5 procentpunten boven de respectieve basisrente (§ 247 BGB) per jaar in rekening te brengen, zoals gepubliceerd door de Deutsche Bundesbank in de Bundesanzeiger [Duitse Staatscourant]. Indien de ondernemer met de betaling in gebreke is, zijn wij gerechtigd achterstallige rente te vorderen ten bedrage van de geldende wettelijke achterstallige rente. In beide gevallen behouden wij ons het recht voor om verdere schadevergoeding te vorderen wegens verzuim.

9. Kortingsbonnen, cadeaubonnen

9.1. Kortingsbonnen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Schöffel-kortingsbonnen. Dit zijn bonnen die niet kunnen worden gekocht, maar die wij uitgeven in het kader van promotiecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur. Een kortingsbon geeft recht op ofwel een specifiek vast bedrag in euro's, ofwel een procentuele korting op de betreffende aankoopwaarde die in de Online Shop in het kader van een bestelling kan worden ingewisseld. 

9.1.1. Bruikbaarheid

Elke kortingsbon kan slechts één keer worden gebruikt. Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden gebruikt. Per Klant kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld. Combineren met andere kortingsbonnen is niet mogelijk. Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. De wederverkoop van kortingsbonnen is niet toegestaan.

9.1.2. Geldigheid

Kortingsbonnen zijn slechts gedurende een beperkte periode inwisselbaar en vervallen op de datum die op de kortingsbon vermeld staat. Een verlenging is niet mogelijk.

9.1.3. Minimum bestelwaarde

De vereiste minimale bestelwaarde wordt altijd in combinatie met de kortingsbon vermeld. Als de Klant bij de aankoop een kortingsbon heeft ingewisseld, behouden wij ons het recht voor om de Klant de oorspronkelijke prijs van de door hem gehouden goederen in rekening te brengen als de totale waarde van de bestelling als gevolg van zijn (gedeeltelijke) annulering vervolgens daalt tot onder de minimale bestelwaarde van de kortingsbon.

9.1.4. Terugzending van goederen

Indien de Klant goederen retourneert, wordt de afgeprijsde aankoopprijs terugbetaald. Er is geen recht op terugbetaling of vervanging van de kortingsbon.

9.2. Cadeaubonnen

Voor de door ons uitgegeven Schöffel-cadeaubonnen geldt het volgende:

9.2.1. Koop

9.2.1.1. De Schöffel-cadeaubon is een tegoedbon die kan worden gekocht en alleen door ons wordt uitgegeven.

9.2.1.2. De aankoop van een cadeaubon is over het algemeen mogelijk met een creditcard, alsmede via PayPal en Amazon Pay. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betalingswijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betalingswijzen. De aankoop van een cadeaubon is niet mogelijk door te betalen met een reeds bestaande cadeaubon.

9.2.2. Activeren en inwisselen

Het tegoed op de voucher van de cadeaubon kan alleen in onze Online Shop geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld op een daar geplaatste bestelling. Inwisseling is niet mogelijk als de Klant de bestelling als gast plaatst. Het actuele tegoed kan online worden gecontroleerd in de rubriek “Mein Schöffel”. Contante uitbetaling of rente over het krediet of het resterende krediet is niet mogelijk.

9.2.3. Geldigheid

De cadeaubon is drie jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Na het verstrijken van de geldigheidsduur vervalt het eventueel resterende tegoed en kan het niet in contanten of in de vorm van een tegoedbon worden terugbetaald.

9.2.4. Retourzendingen

9.2.4.1. In geval van terugzending van goederen wordt de aankoopprijs uitsluitend terugbetaald door terugboeking op de cadeaubonrekening.

9.2.4.2. Er is geen recht op inwisseling van de cadeaubon zelf.

9.2.5. Uitsluiting van aansprakelijkheid

9.2.5.1. Vóór de activering is de cadeaubon papier aan toonder en moet hij als contant geld worden behandeld. Pas na activering zal het tegoed van de cadeaubon worden toegewezen aan een specifiek klantenaccount en kan het daarna niet meer worden overgedragen naar een ander klantenaccount.

9.2.5.2. Onze aansprakelijkheid voor het tegoed van de voucher in geval van verlies, onleesbaarheid, diefstal en misbruik is uitgesloten. De cadeaubon kan niet worden geblokkeerd.

10. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald (inclusief eventuele toepasselijke omzetbelasting en eventuele verzend- en verpakkingskosten).

11. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij in het algemeen overeenkomstig de wettelijke bepalingen een beroep doen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht wordt geregeld door de bepalingen die in de onderstaande herroepingsinformatie in detail zijn uiteengezet.

- Aanvang van de herroepingsinformatie -

HERROEPINGSINFORMATIE

 

Herroepingsrecht

U (als consument) hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de expediteur is, het product in bezit heeft genomen. In geval van een overeenkomst inzake meerdere goederen die u in het kader van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, begint de termijn op de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons:

Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen
E-Mail: online@schoeffel.com

Telefoon:
Duitsland: 0049800-7002460
Oostenrijk: 0043800-700246
Zwitserland: 0041800-700246
Frankrijk: 0033 (0)805-373594
Nederland: 0800-2929122
België: 0800-88010
Luxemburg: 0800-85993 

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de verklaring over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

De gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, te restitueren. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze restitutie vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren, totdat wij de producten weer hebben ontvangen, of, als dat eerder is, totdat u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst,

bij retourzending uit Duitsland aan:

Schöffel Sportbekleidung GmbH
Meyer & Meyer Logistikzentrum Osnabrück GmbH & Co. KG
Am Tie 8
49086 Osnabrück
Duitsland

bij retourzending uit Oostenrijk aan:

Schöffel Sportbekleidung GmbH
Meyer & Meyer Logistikzentrum Osnabrück GmbH & Co. KG
Am Tie 8
49086 Osnabrück
Duitsland

bij retourzending uit Zwitserland aan:

Schöffel Sportbekleidung GmbH
c/o Scherrer Textillogistik
Nebengrabenstrasse 16
CH-9430 St. Margrethen
Zwitserland

 

 

bij retourzending uit Frankrijk aan:

Schöffel Sportbekleidung GmbH
Meyer & Meyer Logistikzentrum Osnabrück GmbH & Co. KG
Am Tie 8
49086 Osnabrück
Duitsland

bij retourzending uit Nederland, België of Luxemburg aan:

Schöffel Sportbekleidung GmbH
Meyer & Meyer Logistikzentrum Osnabrück GmbH & Co. KG
Am Tie 8
49086 Osnabrück
Duitsland

terug te sturen of te overhandigen. De kennisgeving geldt als in acht genomen indien u de producten binnen veertien dagen heeft verzonden. De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening.

Een eventueel waardeverlies van de goederen komt slechts voor uw rekening wanneer dit waardeverlies kan worden teruggevoerd op een niet noodzakelijke behandeling van de goederen om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

- Einde van de herroepingsinformatie -

Modelformulier voor herroeping

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

Aan

Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Straße 15
86830 Schwabmünchen
Telefoon: 0800-7002460
E-Mail: online@schoeffel.com

 

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende goederen (*).

Bestelt op (*)

Ontvangen op (*)

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

12. Garantie, verjaringstermijn

12.1. Op de garantie voor gebreken aan de gekochte goederen zijn de wettelijke bepalingen van toepassing (met name § 434 e.v. BGB). Dit betekent dat de Klant in de eerste plaats nakoming achteraf kan verlangen, d.w.z. naar zijn keuze nalevering of herstel van het gebrek. Indien aan de overige wettelijke vereisten is voldaan, heeft de Klant het recht de koopprijs te verlagen of de overeenkomst te ontbinden. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade conform artikel 13.

12.2. De verjaringstermijn voor wettelijke garantieclaims bedraagt twee jaar en begint te lopen vanaf de levering van de goederen.

12.3. Alle aanvullende fabrieksgaranties die door ons worden gegeven, vormen een aanvulling op de wettelijke aanspraken voor materiële of juridische gebreken in de zin van artikel 12.1. Er is alleen sprake van een aanvullende garantie voor de geleverde goederen indien in de verzendingsbevestiging van de betreffende goederen uitdrukkelijk een als zodanig aangeduide garantie is gegeven.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk - krachtens welke rechtsgrond dan ook - voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons of door een van onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen.

13.2. In geval van een slechts eenvoudig of licht nalatige schending van een plicht door ons of een van onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen zijn wij alleen aansprakelijk

13.2.1. - echter onbeperkt - voor schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid;

13.2.2. voor schade als gevolg van de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de Klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag van de voor de overeenkomst typische schade die voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

13.3. De uit artikel 13.2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, voor zover wij een gebrek opzettelijk hebben verzwegen, een garantie voor de aard van de goederen hebben gegeven of een aanschaffingsrisico op ons hebben genomen. Bovendien blijft een eventuele dwingende wettelijke aansprakelijkheid, met name krachtens de productaansprakelijkheidswet, onaangetast.

13.4. Voor zover onze aansprakelijkheid overeenkomstig de bovenstaande bepalingen is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers en hulppersonen.

14. Bescherming persoonsgegevens

14.1. Wij verzamelen en bewaren de gegevens van de Klant die nodig zijn voor de transactieverwerking, zoals vermeld in de privacyverklaring. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant nemen wij de wettelijke bepalingen in acht. Uitvoerige informatie is na te lezen in de privacyverklaring die beschikbaar is in ons online-aanbod: https://www.schoeffel.com/bl/nl/datenschutz.

14.2. Op verzoek kan de Klant te allen tijde informatie krijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen.

15. Geschillenbeslechting voor consumenten

15.1. De Europese Commissie onderhoudt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OGB) met nadere informatie, die op het internet kan worden geraadpleegd onder de link http://ec.europa.consumsers/odr/. Deelname aan de genoemde online geschillenbeslechting is vrijwillig. Wij nemen niet deel aan de genoemde geschillenbeslechtingsprocedure. Ons e-mail adres is online@schoeffel.com.

15.2. Wij zijn verder niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Indien de Klant de bestelling als consument heeft geplaatst en op het tijdstip van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dat land door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze onaangetast.

16.2. Indien de klant koopman is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch), ondernemer in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk Sondervermögen [afgescheiden vermogen], is de rechtbank in de stad waarin wij onze zetel hebben, Schwabmünchen, Duitsland, bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen die voortvloeien uit of verband houden met de contractuele relatie tussen ons en de Klant.

16.3. Consumenten kunnen ook altijd een rechtszaak aanspannen bij de bevoegde rechtbank in hun woonplaats.

17. Slotbepalingen

17.1. De overeenkomst bevat alle afspraken die tussen partijen zijn gemaakt met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. Er bestaan geen mondelinge nevenafspraken.

17.2. Individuele - ook mondelinge - contractuele afspraken hebben altijd voorrang boven deze AVV (§ 305b BGB). Behoudens tegenbewijs is voor het bewijs van de inhoud van deze afspraken een schriftelijke overeenkomst of, bij gebreke daarvan, onze eventuele schriftelijke bevestiging bepalend.

17.3. De verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen in deze AVV dienen slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, voor zover deze niet rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in deze AVV.

18. Identificatie leverancier, oproepbaar adres

Ons adres voor klachten en andere wilsverklaringen, alsmede ons oproepbare adres is:

Schöffel Sportbekleidung GmbH

Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen

Vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders de heer Peter Schöffel en de heer Stefan Merkt, beide zelfstandig bevoegd.

 

Schöffel Sportbekleidung GmbH

Naar boven
Wordt geladen